Menu

Huisregels

In Plaswijckpark beleef je een leuk dagje uit. Veiligheid is daarbij erg belangrijk. Om de veiligheid te garanderen, heeft Plaswijckpark een aantal huisregels. Deze regels gelden voor jong en oud.

Parkreglement

Wij hopen dat uw bezoek en dat van andere bezoekers zo aangenaam mogelijk zal zijn. Om dat te bereiken hebben wij een aantal regels opgesteld. Wij verzoeken u dan ook om van deze regels kennis te nemen en deze na te leven. Met het kopen van een toegangsbewijs en /of het betreden van het terrein van Plaswijckpark verklaart u zich akkoord met dit reglement. Mocht u zich, om welke reden dan ook, niet houden aan deze parkregels kan dit leiden tot verwijdering uit het parken en eventueel aangifte bij de politie.

Toegang

 • Alleen met een geldig toegangsbewijs kan ons park worden betreden. Het toegangsbewijs is slechts geldig op de dag en het tijdslot waarvoor deze is afgegeven en dient u tijdens uw verblijf op verzoek van ons personeel te kunnen tonen. Het recht op toegang eindigt bij het verlaten van het park. Betreden van ons park geschiedt geheel voor eigen risico.
 • Het is verboden om toegangskaarten bij onze entree door te verkopen.
 • Houders van een abonnement hebben na reservering van een dag en aankomsttijd op vertoon van hun abonnement tijdens openingsuren vrij toegang tot het park. Het abonnement is strikt persoonlijk en uitsluitend voor eigen gebruik.
 • Op het toegangsbewijs van rolstoelgebruikers wordt één begeleider gratis toegelaten.
 • Het is niet toegestaan het park te betreden met voertuigen van welke aard dan ook met uitzondering van rolstoel, rollator, kinderwagen, bolderkar, loopfiets of kleine step. Voor overige voertuigen beslist het management.
 • Kinderen tot 14 jaar wordt toegang tot het park verleend uitsluitend onder begeleiding van een volwassene (min 18 jaar). Zij dienen hun leeftijd te kunnen aantonen.
 • Wij wijzen er op dat alle ouders en begeleiders van kinderen, groepen en scholen verantwoording dragen voor diegenen die onder hun leiding het park bezoeken. Dit houdt ook in dat ouders en begeleiders aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt door de aan hen toevertrouwden.
 • Wij maken u er tevens op attent dat er zowel zichtbaar als niet-zichtbaar cameratoezicht aanwezig is. Dit ter bescherming van uw en onze eigendommen en veiligheid.
 • Ons park wordt zo zorgvuldig mogelijk onderhouden en onze attracties en speeltoestellen worden voortdurend gecontroleerd en bewaakt. Toch kan het voorkomen dat u een minder plezierige ervaring heeft of dat er toch schade en /of letsel aan u wordt berokkend. Wij verzoeken u dat dan direct aan een van onze medewerkers te melden, voordat u het park verlaat. Bij latere meldingen kunt u geen aanspraak meer maken op schadevergoeding.
 • Wij verzoeken u ook om schade door u veroorzaakt aan ons te melden voordat u het park verlaat.
 • Let op, honden zijn vanaf 1 januari 2021 niet meer welkom in Plaswijckpark (met uitzondering van hulphonden).

Algemene regels en voorschriften

 • De veiligheidsvoorschriften die door middel van borden dan wel aanwijzingen van ons personeel worden aangegeven, moeten direct en volledig worden opgevolgd.
 • Het bij zich dragen of in het bezit hebben van wapens, steekwapens, boksbeugels etc. of andere voorwerpen die gevaar kunnen opleveren zijn in ons park ten strengste verboden. De bedrijfsleiding behoudt zich het recht voor deze voorwerpen in beslag te nemen en de bezitter uit het park te verwijderen zonder dat dit enig recht geeft op vergoeding van welke aard dan ook. Aangifte bij de politie zal worden gedaan.
 • Het bij zich dragen, in het bezit hebben en/of gebruiken van verdovende middelen ( hard- soft drug, pillen etc. etc.) is in het park ten strengste verboden. De bedrijfsleiding behoudt zich het recht voor deze middelen in beslag te nemen en de bezitter uit het park te verwijderen zonder dat dit recht geeft op enige vergoeding van welke aard dan ook. Aangifte bij de politie zal worden gedaan.
 • Personen die onder invloed zijn van alcohol en daardoor de orde verstoren zal de toegang tot het park worden geweigerd of uit het park worden verwijderd, zonder dat dit recht geeft op enige vergoeding van welke aard dan ook.
 • Het onnodig en moedwillig lawaai maken en hoorbaar gebruik maken van radio’s, telefoons, recorders en andere geluiddragers is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om op het terrein van Plaswijckpark te barbecueën.
 • Het is niet toegestaan om ballonnen en/of confetti mee te nemen of te gebruiken in het park. In verband met verstikking van de dieren en vervuiling van het milieu.
 • Verbaal of fysiek geweld dan wel ander ongewenst gedrag naar onze medewerkers of andere bezoekers wordt niet getolereerd. Ieder die zich hieraan schuldig maakt zal direct uit het park worden verwijderd, abonnementen kunnen worden ingetrokken. De politie kan hierbij worden ingeschakeld. Restitutie van gemaakte kosten zal niet plaatsvinden.
 • Een ieder die zich schuldig maakt aan baldadigheid en/of moedwillige vernieling van eigendommen van Plaswijckpark en andere gasten, zal onmiddellijk uit het park verwijderd worden. De politie kan hierbij worden ingeschakeld. Restitutie van gemaakte kosten zal niet plaatsvinden.
 • Plaswijckpark is een rookvrij park. Er mag enkel op de 4 rooklocaties verspreid over Speel-, Wandel- en Dierenwijck gerookt worden. Dit geldt ook voor e-sigaretten.
 • De directie stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing van, of schade aan uw eigendommen.

Gebruik van attracties, speeltoestellen en gebouwen

 • Het gebruik van attracties en speeltoestellen in het park is geheel voor eigen risico. Plaswijckpark is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade en/of letsel veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van onze speeltoestellen en/of attracties.
 • Voor schade en/of letsel aan u of aan uw goederen toegebracht, is Plaswijckpark slechts aansprakelijk, voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van het personeel van Plaswijckpark.

Fotografie, film en Wifi

 • Het is toegestaan in Plaswijckpark te fotograferen en te filmen, echter alleen voor eigen gebruik, tenzij Plaswijckpark daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.
 • Het is mogelijk dat je als gast gefotografeerd of gefilmd wordt. Plaswijckpark behoudt zich altijd het recht voor om dit materiaal voor publicatie te gebruiken.
 • In het Huis in de Heuvel is gratis Wifi voor gasten van Plaswijckpark. Het is niet toegestaan om onveilige websites te bezoeken vanaf het Wifi netwerk in Plaswijckpark.
 • Voor zowel uw als onze veiligheid zijn een aantal locaties in Plaswijckpark voorzien van camerabewaking.

Huisregels

De bedrijfsleiding behoudt zich het recht voor, in gevallen waarin dit regelement niet expliciet voorziet en wanneer de situatie daarom vraagt, te beslissen. Wij hopen dat bovenstaande huisregels bijdragen aan een plezierig verblijf in Plaswijckpark.

Voorwaarden jaarabonnementen en groepspassen

Plaswijckpark hanteert de volgende voorwaarden voor onze jaarabonnementen en groepspassen.

Plaswijckpark hanteert de volgende voorwaarden voor onze jaarabonnementen en groepspassen. De jaarabonnementen zijn strikt voor privégebruik. De groepspassen zijn enkel voor organisaties als Buiten- en/of NaSchoolse Opvang. Een groepspas kan alleen schriftelijk worden aangevraagd via info@plaswijckpark.nl of per post (Stichting Plaswijckpark, Ringdijk 20, 3053 KS Rotterdam).

 • Door gebruik te maken van jaarabonnementen en/of groepspassen verklaart u zich akkoord met zowel deze voorwaarden als onze huisregels. De voorwaarden en huisregels zijn tevens op aanvraag bij de kassa beschikbaar.
 • Abonnementen en groepspassen zijn één jaar geldig, met uitzondering van het winter abonnement, en gaan in op de dag van aankoop. Verlenging vindt uitsluitend plaats op eigen verzoek.
 • Abonnementen en groepspassen, mits geldig, geven de houder het recht enkel gedurende de reguliere openingstijden Plaswijckpark te bezoeken. Tijdens speciale avondopenstellingen (zoals de Halloweenavonden) is het jaarabonnement niet geldig.
 • Abonnementen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • Bij ieder bezoek dient het abonnement getoond te worden aan de controleur. Deze scant het abonnement en controleert de geldigheid en de abonnementhouder aan de hand van de foto op het abonnement. Bij twijfel dient u zich te legitimeren. Als dit niet mogelijk is kan toegang tot Plaswijckpark worden geweigerd. De mening van de controleur is hierbij bindend.
 • Wanneer een abonnement niet getoond kan worden aan de controleur dient er een dagpas te worden aangeschaft, de kosten bedragen 2,50 per pas.
 • (Groot)ouderabonnementen zijn geldig vanaf drie personen:
  • Voor ouders met kinderen wonende op hetzelfde adres.
  • Voor grootouders met kleinkinderen.
 • Op het ouderabonnement mag één au-pair worden toegevoegd, op voorwaarde dat kan worden aangetoond dat de au-pair op hetzelfde adres woont. Bijvoorbeeld middels een kopie van de Gemeentelijke Basisadministratie. De au-pair kan alleen worden toegevoegd op het moment van aankoop van het ouderabonnement. Indien nog niet bekend is wie de au-pair is, dan kan wel alvast het ouderabonnement + extra au-pair gekocht worden. De naam en foto van de au-pair volgen dan bij het eerste bezoek van de au-pair.
 • Groepspassen zijn óf geldig van maandag tot en met vrijdag óf op zaterdag en zondag, wat duidelijk vermeld staat op de pas.
 • Groepspassen zijn geldig voor maximaal acht personen (inclusief begeleiders) behorende tot de organisatie van de pashouder. De passen zijn dus niet geldig voor privédoeleinden.
 • Jaarabonnementen en groepspassen blijven te allen tijde eigendom van Plaswijckpark en dienen op verzoek te worden ingeleverd.
 • Bij verlies of diefstal van uw abonnement dient u Plaswijckpark hiervan direct telefonisch (010 – 418 18 36) op de hoogte te stellen. Om misbruik door derden uit te sluiten, wordt uw pas direct geblokkeerd. Bij een volgend bezoek dient u een duplicaatpas aan te vragen, de kosten bedragen 2,50 per pas.
 • Plaswijckpark behoudt zich het recht voor passen te blokkeren en/of in te nemen in situaties waarbij gehandeld wordt in strijd zijn met deze voorwaarden en/of onze huisregels. Hierbij zal geen restitutie worden verleend.
 • Plaswijckpark behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigingen en correcties in deze voorwaarden aan te brengen.
 • Plaswijckpark behoudt zich het recht voor om vergoedingen van het abonnement bij sluiting door onvoorziene omstandigheden (zoals het coronavirus) niet te compenseren.
 • Plaswijckpark mag maximaal vijf dagen per jaar het park sluiten voor publiek in verband met exclusieve verhuur van het park.

Online entreekaarten

Voor onze online entreekaarten werken wij samen met Sprinttovision. Zij verzorgen voor ons het betalingstraject (iDeal) en versturen de online entreekaarten naar het door u opgegeven e-mailadres.

 • Uw ticket is voorzien van een willekeurig uitgegeven unieke barcode in combinatie met een uniek serienummer. Aan de toegang van Plaswijckpark wordt uw ticket gescand. Alle tickets zijn maar éénmalig geldig. Kopiëren van de tickets is daarmee nutteloos.
 • Voor ieder besteld ticket krijgt u een apart PDF toegestuurd in de bevestigende e-mail (de mail van Datamatch bevat bij de aanschaf van meerdere entreebewijzen, meerdere PDF’s). U dient voor iedereen een geldig ticket mee te nemen naar Plaswijckpark.
 • De tickets zijn voorzien van een aankomsttijd en geldigheidsdatum. Na deze datum vervalt het recht op toegang.
 • Zorg goed voor de tickets. Bewaar deze bijvoorbeeld in een mapje om beschadiging door de zon, vouwen of anderszins te voorkomen. Beschadigde tickets kunnen aan de toegang van het park geweigerd worden.

Vrijkaart ontvangen?

 • Vrijkaart voor meerdere personen
  Deze vrijkaart is geldig voor het aantal personen dat is ingevuld. Nadat de geldigheidsdatum voorbij is, kun je een vrijkaart niet meer inwisselen. Je kunt een vrijkaart niet inwisselen voor geld. En het kaartje geldt niet in combinatie met andere kortingsacties. Als je maar een deel van de vrijkaart inwisselt, vervalt het overgebleven deel.
 • Beschadiging vrijkaarten
  Wij nemen geen vrijkaarten in die gecorrigeerd of niet meer leesbaar zijn.
 • Weigeren
  Stichting Plaswijckpark heeft altijd het recht om vrijkaarten te weigeren of in te nemen.

Kortingsacties

 • Geldigheid
  Kortingsacties van Stichting Plaswijckpark hebben altijd een geldigheidsdatum. Na deze geldigheidsdatum kun je geen aanspraak meer maken op de kortingsactie.
 • Gebruik
  Kortingsacties van Stichting Plaswijckpark zijn alleen geldig voor individuele bezoekers, tenzij dit anders is aangegeven. Organisaties, zoals Primair onderwijs, BSO’s en buurtcentra, kunnen geen aanspraak maken op kortingsacties. Voor groepen is wel een speciale groepskorting beschikbaar.
 • Weigeren
  Stichting Plaswijckpark heeft altijd het recht om kortingsbonnen of kortingsacties te weigeren.

Definities

Normale entreeprijzen

Met ‘normale entreeprijzen’ bedoelen we de standaard entreeprijzen voor het jaar. Alle andere entreeprijzen leiden we af van deze standaard prijzen. Andere entreeprijzen zijn bijvoorbeeld arrangementen en combinatietickets. Kortingsacties gelden altijd alleen op de normale entreeprijzen.

Cookies op de site

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Schrijf je in voor meer avontuur

De laatste evenementen en nieuwtjes maandelijks in je mailbox.